Vitenskapelig publisering ved Det juridiske fakultet

Tabell 1 gir en oversikt over hovedindikatorene for publisering ved Det juridiske fakultet. I 2016 oppnådde fakultetet 123 publikasjonspoeng, en oppgang sammenliknet med fjoråret (115 poeng). Det gjøres oppmerksom på at tallene før 2015 er basert på den gamle beregningsmodellen. Nåværende modell gir ekstra uttelling for samforfatterskap, særlig internasjonalt samforfatterskap, noe som fakultetet i mindre grad drar nytte av.

Produktiviteten målt i publikasjonspoeng per fagårsverk (UFF) har økt til 1,5, og ligger så vidt under det som er vanlig for UiB (1,6 poeng per fagårsverk). Tabellen viser også publikasjonspoeng per førstestilling. Denne indikatoren kan betraktes som et mer reelt mål for produktiviteten når man antar at poengene skapes hovedsakelig av forskere i denne stillingskategorien. Legger vi denne indikatoren til grunn, produserte den enkelte forskeren i snitt 2,3 poeng i 2016, omtrent lik UiB totalt (2,4). Andel nivå 2 publisering har økt svakt til 19 %. Sammenliknet med gjennomsnittet for UiB totalt (27 %) er dette tydelig lavere.

Tabell 1 Hovedindikatorer for publisering ved Det juridiske fakultet, 2005-2016 (DBH).
Tabell 1 Hovedindikatorer for publisering ved Det juridiske fakultet, 2005-2016 (DBH).

I tillegg til publikasjonspoeng viser figur 1 også antall distinkte publikasjoner og sum publikasjonsandeler over tid. I motsetning til publikasjonspoeng har disse hatt en negativ utvikling. Høyere nivå 2 publisering og bokutgivelser har dette året altså ført til en økning av publikasjonspoengene.

Figur 1 Publiseringstrender for Det juridiske fakultet, 2005-2016 (CERES).
Figur 1 Publiseringstrender for Det juridiske fakultet, 2005-2016 (CERES).

Tabell 2 viser en sammenligning med de tilsvarende fakultetene ved UiO og UiT. Som det framgår er UiO klart størst målt i publikasjonspoeng, mer enn dobbelt så stor som UiB. Produktiviteten målt i sum publikasjonspoeng per fagårsverk er ved UiB lik 1,5 i 2016 og ligger dermed mellom UiO og UiT.

Tabell 2 Hovedindikatorer for de juridiske fakultetene (DBH).
Tabell 2 Hovedindikatorer for de juridiske fakultetene (DBH).

Figur 2 viser hvilke type publisering som er mest vanlig for Det juridiske fakultet ved UiB. Påfallende for fakultetet er at publisering i antologier har ligget på toppen de siste fire år. Før det var tidsskriftartikler den mest typiske publiseringsformen. I 2016 utgjør artikler i tidsskrifter 38 %, artikler i antologier 51 % og bøker 12 % av all publisering ved Det juridiske fakultet.

Figur 2 Antall publikasjoner etter publikasjonsform ved Det juridiske fakultet, 2005 til 2016 (CERES).
Figur 2 Antall publikasjoner etter publikasjonsform ved Det juridiske fakultet, 2005 til 2016 (CERES).
Print Friendly, PDF & Email