Eksternfinansiering

Her finner du statistikk over publisering hvor forskningen var finansiert/støttet av EU, Norges forskningsråd (NFR), og Trond Mohn forskningsstiftelse (TMF).

Oppsummering

Med forbehold om at datagrunnlaget kan være noe mangelfullt, og en viss underrapportering må regnes med (se under), viser analysen at:

  • Over 30 % av alle publikasjoner fra UiB resulterer fra prosjekter som er medfinansiert av NFR, sirka 14 % fra prosjekter medfinansiert av EU, og sirka 5 % fra TMF.
  • Analysen viser videre at en betydelig andel av publiseringen skjer i kanaler på nivå 2: 45 % av forfatterandeler fra publikasjoner med støtte fra EU, 38 % fra TMF og 36 % fra NFR (mot normalt 28 % ved UiB).
  • Andelen åpne tidsskriftspublikasjoner er også høyere for publikasjoner som er medfinansiert av NFR/EU/TMF enn for institusjonen sett under ett. 

Se figuren under.

Datakilder og forbehold

Datagrunnlaget er hentet fra tre ulike kilder, Cristin, Cordis (EU) og Norsk Infrastruktur for Bibliometri (NIB, som inneholder data fra Web of Science). For publikasjoner knyttet til NFR-prosjekter er informasjon om finansiør rimelig godt dekket i Cristin, siden NFR krever en slik registering der. Publikasjoner fra andre mangler derimot ofte denne informasjonen. For publikasjoner fra EU-prosjekter har vi derfor brukt Cordis i tillegg. For å utfylle bildet har vi hentet opplysninger om finansiør også fra NIB, direkte fra «Acknowledgements» i selve publikasjonen. Mens Cristin og Cordis inkluderer bokpublisering, inkluderer Web of Science primært artikler.

Vi ser fra dataene at NIB er en viktig kilde for å finne informasjon om finansiør, særlig for EU og TMF. Men vi vet at NIB mangler dekning av publikasjoner i flere felt innen humaniora og jus; derfor er disse disiplinene mer utsatt for undervurdering når vi prøver å telle EU- og TMF-støttete publikasjoner. I tillegg er man avhengig av at finansiør er kreditert (enten via registering av resultater eller i «Acknowledgements»). Om dette er mangelfullt kan vi ikke telle disse publikasjonene. For eksempel, en situasjon hvor det kan bli ujevnheter i kreditering er når forskningen har brukt infrastruktur som ble bygget med eksternfinansiering, mens forskningsprosjektet selv ikke har finansiering. Det kan også være ulike krav til innrapportering av publikasjoner mellom finansiører.

Innspill kan sendes til bibliometri@uib.no og vi følger gjerne opp individuelt.