Eksternfinansiering

Det har lenge vært et behov å vite hvor mye det publiseres som resultat av eksternfinansierte prosjekter. En ting er hva som rapporteres til finansiør, en annen hvor mye det de facto publiseres, også etter at prosjektet formelt er avsluttet. Vi vet at publisering skjer i prosjektets sluttfase, og at det kan ta tid før innsendt manuskript er akseptert og publisert. Slik publisering vil ikke uten videre rapporteres som prosjektresultat og kan forbli skjult. 

Vi har analysert publikasjoner disse prosjektene genererer, deres andel på nivå-2 og grad av åpen tilgjengelighet. 

Datagrunnlaget er hentet fra tre ulike kilder, Cristin, Cordis (EU) og Wob of Science (NIB/WoS).  For NFR er informasjon om finansiør rimelig godt dekket i Cristin, siden NFR krever en slik registering der. Andre prosjekter derimot mangler gjerne denne informasjonen i Cristin. For EU prosjekter har vi derfor brukt Cordis. For å fullstendiggjøre bildet har vi hentet opplysning om finansiør også fra NIB/WoS, blant annet direkte fra «Acknowledgement» på selve publikasjonen. Mens de to første kildene inkluderer bokpublisering, inkluderer sistnevnte kun artikler. Med forbehold om at datagrunnlaget fortsatt kan være noe mangelfullt, og en viss underrapportering må regnes med, viser analysen at den eksternfinansierte forskningen er en viktig bærebjelke for forskningen ved UiB. 

  • Sirka 30% av alle publikasjoner fra UiB resulterer fra prosjekter finansiert av NFR og sirka 13% fra prosjekter finansiert av EU.  
  • Analysen viser videre at en betydelig andel av publiseringen skjer i kanaler på nivå 2, 46% (EU) mot normalt 29 % ved UiB (2020). Her ser vi også at UiB, som ligger likt med UiO, skårer tydelig høyere enn NTNU og UiT. 
  • Andelen åpne publikasjoner er også høyere for denne eksternfinansierte forskningen enn for institusjonen sett under ett, høyest for EU-prosjekter (87%, UiB, 2020). 

Dette er første gang denne type analysen tilgiengeliggjøres og vi er takknemlig for innspill  via bibliometri@uib.no og følger gjerne opp individuelt.