Eksternfinansiering

Det har lenge vært et behov å vite hvor mye det publiseres som resultat av eksternfinansierte prosjekter. En ting er hva som rapporteres til finansiør, en annen hvor mye det de facto publiseres, også etter at prosjektet formelt er avsluttet. Vi vet at publisering skjer i prosjektets sluttfase, og at det kan ta tid før innsendt manuskript er akseptert og publisert. Slik publisering vil ikke uten videre rapporteres som prosjektresultat og kan forbli skjult. 

Vi har analysert publikasjoner disse prosjektene genererer og deres andel på nivå-2. 

Datagrunnlaget er hentet fra tre ulike kilder, Cristin, Cordis (EU) og Web of Science (via Norsk Infrastruktur for Bibliometri).  For NFR er informasjon om finansiør rimelig godt dekket i Cristin, siden NFR krever en slik registering der. Andre prosjekter derimot mangler gjerne denne informasjonen i Cristin. For EU prosjekter har vi derfor brukt Cordis i tillegg. For å fullstendiggjøre bildet har vi hentet opplysning om finansiør også fra NIB/WoS, blant annet direkte fra «Acknowledgement» på selve publikasjonen. Mens de to første kildene inkluderer bokpublisering, inkluderer sistnevnte kun artikler. Med forbehold om at datagrunnlaget fortsatt kan være noe mangelfullt, og en viss underrapportering må regnes med, viser analysen at den eksternfinansierte forskningen er en viktig bærebjelke for forskningen ved UiB. 

  • Over 30 % av alle publikasjoner fra UiB resulterer fra prosjekter som er medfinansiert av NFR og sirka 14 % fra prosjekter medfinansiert av EU.  
  • Analysen viser videre at en betydelig andel av publiseringen skjer i kanaler på nivå 2, 41 % (EU) mot normalt 27 % ved UiB (2019-2021).
  • Andelen åpne tidsskriftspublikasjoner er også høyere for de som er medfinansiert av NFR/EU enn for institusjonen sett under ett. 

Innspill kan sendes til bibliometri@uib.no og vi følger gjerne opp individuelt.