Resultater fra Leiden Ranking

CWTS Leiden Ranking er en årlig rangering av over 1500 av verdens største universiteter, basert på bibliometriske indikatorer. Rangeringen utføres og publiseres av CWTS ved Universitet i Leiden. Ved tolkning av data er spesielt to ting viktige å være klar over: 1) Universitetssykehusene blir her regnet inn under universitetene; 2) Rangeringen er basert på publikasjoner i «core journals» indeksert i Web of Science Core Collection (fra Clarivate). Kun artikler skrevet på engelsk er tatt inn i beregningene, og derfor baserer Leiden seg på et til dels skeivt bilde av publiseringsaktivitet (særlig kan juss, humaniora og samfunnsvitenskap være underrepresentert). Andre analyser på denne nettsiden, basert på data fra Cristin, har god dekning av disse fagområdene, og er derfor å foretrekke når mulig. Likevel er Leiden nyttig for internasjonale sammenligninger eller indikatorer som ikke kan beregnes fra Cristin-data.

I figurene under kan man velge mellom ulike indikatorer:

Gj.snitt normaliserte siteringer [MNCS] En siteringsindikator hvor antall siteringer er normalisert, ved deling på gjennomsnitt for fagfelt og publiseringsår. Verdi > 1 betyr at publikasjoner får flere siteringer enn verdensgjennomsnittet. På engelsk: Mean normalised citation score. Beregnes med fraksjonert eller heltelling.*
Andel pub. med topp 10% siteringer [PP top10] Andel publikasjoner fra universitetet som er blant de 10% mest siterte innen samme fagfelt og publiseringstidsrom. Om siteringsindikatorer – Mens MNCS sier noe om siteringsraten sammenlignet med verdensgjennomsnittet, sier persentilen noe om andelen i toppklassen. Persentilen er mer robust, mens MNCS kan være påvirket av noen få publikasjoner. Begge målene er likevel interessante, siden man ønsker gode resultater for UiB som helhet (MNCS), og kan være spesielt stolt over de fagfelt som hevder seg i verdensklassen (topp 10% og spesielt 1%). Beregnes med fraksjonert eller heltelling.*
Andel åpent tilgjengelig [PP(OA)] Andel publikasjoner fra institusjonen som er åpent tilgjengelig. Obs: om du ønsker tall for kun UiB/norske institusjoner, er Cristin en bedre datakilde – du finner tall under «UiB og UH sektoren» eller «Fakulteter» i hovedmenyen.
Andel forfatterskap fra kvinner [P (F|MF)] Antall forfatterskap som kan tilskrives kvinnelige navn, som andel av alle forfatterskap som kan tilskrives kjønn.
Andel samforfatterskap med næringslivet [PP(industry collab)] Andel publikasjoner fra institusjonen med samforfatterskap med næringslivet.
Andel internasjonalt samforfatterskap [PP(int collab)] Andel publikasjoner fra institusjonen som er sampublisert med forfattere med tilhørighet ved utenlandske institusjoner. Obs: om du ønsker tall for kun UiB/norske institusjoner, er Cristin en bedre datakilde – du finner tall under «Sampublisering» i hovedmenyen.

*Ved heltelling vektes publikasjonene likt for alle institusjoner som har bidratt, og enhver sitering til en publikasjon telles som én for hver institusjon. Ved fraksjonert telling derimot, vektes publikasjonene tilsvarende det antall forfattere som har kreditert institusjonene. Hvis en publikasjon for eksempel har tre forfattere fra UiB og en fra UiO vil siteringene ved telling vektes tilsvarende, slik at UiBs andel vil være 0,75 og UiOs 0,25.  

Mer informasjon om indikatorene finnes på https://www.leidenranking.com/information/indicators.