Resultater fra Leiden Ranking

CWTS Leiden Ranking er en årlig rangering av over 1000 av verdens mest sentrale universiteter, basert på bibliometriske indikatorer. Rangeringen utføres og publiseres av CWTS ved Universitet i Leiden. Under tolkning av data er det to ting å være klar over: 1) Universitetssykehusene blir her regnet inn under universitetene; 2) Rangeringen er basert på publikasjoner indeksert i Web of Science Core Collection fra Clarivate. Dette betyr at fokus er på artikler, og publiseringsaktivitet fra humaniora og samfunnsvitenskap kan være noe undervurdert. Andre analyser på nettsiden, basert på Cristin data, har bedre dekning. Likevel er Leiden nyttig for internasjonale sammenligninger.

I figurene under kan man velge mellom ulike indikatorer:

Gjenn.st. normaliserte siteringer [MNCS] En siteringsindikator hvor antall siteringer er normalisert, ved deling på gjennomsnitt for fagfelt og publiseringsår. Verdi av > 1 betyr at publikasjoner få flere siteringer enn verdensgjennomsnitt. På engelsk: Mean normalised citation score.
Andel pub. med topp 10% siteringer [PP top10] Andel publikasjoner fra universitetet som er blant de top 10% mest siterte innen samme fagfelt og publiseringstidsrom. Om siteringsindikatorer – Mens MNCS sier noe om siteringsraten sammenlignet med verdensgjennomsnittet, sier persentilen noe om andelen i toppklassen. Persentilen er gjerne mer robust, mens MNCS kan være påvirket av noen få publikasjoner. Begge målene er likevel interessante, siden man ønsker gode resultater for UiB som helhet (MNCS) og kan være spesielt stolt over de fagfelt som hevder seg i verdensklassen (10% og enda til 1%).
Andel åpent tilgjengelig [PP(OA)] Andel publikasjoner fra institusjonen som er åpent tilgjenglig. Obs: om du ønsker tall for kun UiB/norske institusjoner, er Cristin en bedre datakilde – du finner tall under «UiB og UH sektoren» eller «Fakulteter» i hovedmenyen.
Andel forfatterskap fra kvinner [P (F|MF)] Antall forfatterskaper som kan tilskreves kvinnelige navn, som andel av alle forfatterskaper som kan bli tilskrevet kjønn.
Andel samforfatterskap med næringslivet [PP(industry collab)] Andel publikasjoner fra institusjonen med samforfatterskap med næringslivet
Andel internasjonalt samforfatterskap [PP(int collab)] Andel publikasjoner fra institusjonen sampubliserte med forfattere med tilhørighet ved utenlandske institusjoner. Obs: om du ønsker tall for kun UiB/norske institusjoner, er Cristin en bedre datakilde – du finner tall under «Sampublisering» i hovedmenyen.

Mer informasjon om indikatorene finnes på https://www.leidenranking.com/information/indicators.