Resultater fra Leiden Ranking

CWTS Leiden Ranking er en årlig rangering av verdens mest sentrale universiteter, basert på bibliometriske indikatorer.  Rangeringen er basert på publikasjoner indeksert i siteringsdatabasen Web of Science fra Clarivate. Rangeringen utføres og publiseres av CWTS (Sentrum for vitenskap og teknologiske studier/Centrum voor Wetenschap en Technologische Studies) ved Universitet i Leiden. Det er over 1000 universiteter som blir rangert i denne analysen og universitetssykehusene blir her regnet inn under universitetene.

I figurene under kan man velge gjennom forskjellige indikatorer:

  • «Mean normalized citation score» (MNCS) er en siteringsindikator som er normalisert, delt på gjennomsnitt, for fagfelt og publiseringsår. MNSC > 1 betyr over verdensgjennomsnitt.
  • Andel publikasjoner fra universitetet som er blant de top 10% mest siterte innen samme fagfelt og fagfelt og publiseringstidsrom.(PP_top10)
Mens MNCS sier noe om siteringsraten sammenlignet med verdensgjennomsnittet, sier persentilen noe om andelen i toppklassen. Persentilen er gjerne mer robust, mens MNCS kan være påvirket av noen få publikasjoner. Begge målene er likevel interessante, siden man ønsker gode resultater for UiB som helhet (MNCS) og er spesielt stolt over de fagfelt som hevder seg i verdensklassen (10% og enda til 1%).

Vi viser også andel publikasjoner fra universitetet som er bland de top 1% mest siterte innen samme fagfelt og publiseringsrom (PP_top1), andelen publikasjoner med internasjonalt samarbeid (PP_int_collab) og andeler åpne publikasjoner (PP_OA).

Mer informasjon om indikatorene finnes her på https://www.leidenranking.com/information/indicators

  • Ser vi på de siste årenes utvikling så falt MNCS noe for UiB i år, men UiB ligger fortsatt på toppen av de fire breddeuniversitetene i Norge, både ved hel og fraksjonert telling (ved fraksjonert telling/fractional counting deler man på antall medforfattere)
  • I nordisk sammenheng er det bare Karolinska Institutet som er på samme nivå som UiB (hel telling), og UiB er på sjette plass ved fraksjonert telling.
  • Når vi ser på universitetenes andel av publikasjoner som er innenfor de topp 10% siterte er utviklingen ved UiB noenlunde stabil, med et lite fall når en bruker fraksjonert tellemåte. Her gjør UiO og UiB det best i Norge.
  • Når det gjelder sampublisering, er andel publikasjoner med internasjonalt samforfatterskap 70%, som er på toppen i Norge.
Forskjellen mellom universitetene i hovedfeltet og den lange halen er forsvindende små og kan vise større distanse enn det er grunnlag for. Dette er en problemstilling som gjelder alle universitetsrankinger. Årlige sprang i rangeringen vil naturlignok forekomme og er mest knyttet til tilfeldigheter. Vi velger derfor ikke å gjengi plassering på rankingstigen i visningene her, unntatt fane Verden