Velkommen til siden om vitenskapelig publisering ved Universitetet i Bergen

Hovedstatistikk for 2022-publisering er nå publisert, inkludert statistikk over publisering som kan tilbakeføres til eksternfinansierte prosjekt.

Statistikk for 2023 blir lagt ut her når årets innrapportering til Cristin er godkjent, så snart som mulig etter 12. april 2024.

Målet med denne siden er å synliggjøre universitetets publiseringsaktivitet. Det gis en oversikt for UiB og UH sektoren, inkludert en sammenlikning på institusjonsnivå og for fagområder. Under Fakulteter finnes detaljerte analyser over universitetets publiseringsaktivitet ned på instituttnivå.

På siden presenteres hovedsakelig resultater basert på den norske publiseringsindikatoren og dens nåværende modell for beregning av publikasjonspoeng. Bibliometriske mål som antall publikasjoner, publiseringspoeng, og poeng per UFF anvendes gjerne som resultatindikatorer og analysene som presenteres blir i det perspektivet nyttige som evaluerings- og styringsverktøy. Det understrekes likevel at en bibliometrisk analyse ikke kan erstatte en fagfellevurdering. Særlig når det gjelder bruk av publikasjonspoeng som indikator, er det mange forbehold, og det må ikke trekkes noen bastante og forenklete konklusjoner om den vitenskapelige kvaliteten. Analysene kan med fordel benyttes som tilleggselement i et videre beslutningsgrunnlag.

Mer informasjon om datagrunnlaget og anvendte indikatorer finnes på dette nettstedet under datagrunnlag og indikatorer.

Ved spørsmål ta kontakt med bibliometrigruppen via bibliometri@uib.no. Mer informasjon om bibliometriske analyser finnes også på Universitetsbibliotekets nettside.