Vitenskapelig publisering ved Universitetet i Bergen

Sykepleier i laboratorium, Haukeland sykehus (ca. 1950-1960). Fotograf: Atelier KK på oppdrag fra Haukeland Søsterhjem, «Interiør fra laboratorium, Haukeland sykehus». Fra Avdeling for spesialsamlinger, Universitetsbiblioteket i Bergen; http://marcus.uib.no/instance/photograph/ubb-kk-n-447-042.html

Velkommen til siden om vitenskapelig publisering ved Universitetet i Bergen.

Her finner du detaljerte analyser over universitetets publiseringsaktivitet helt ned på instituttnivå. Du ser utviklingen over tid og i sammenligning med norske breddeuniversitet.

Vi presenterer hovedsakelig resultater basert på Cristin. For noen analyser har vi også anvendt Web of Science (Clarivate Analytics) og Leidenrankingen.

Mer informasjon om datagrunnlaget og anvendte indikatorer finnes på dette nettstedet under datagrunnlag og indikatorer. For en detaljert beskrivelse av den norske modellen henvises til Vekt på forskning. Videre finnes i notatet fra Det nasjonale publiseringsutvalget informasjon Om endringen og bruken av publiseringspoeng . Her gis følgende allmenne kjøreregler om ansvarlig bruk:

  • Selv om indikatoren er et rimelig godt mål på aggregert nivå, er den et usikkert mål på individnivå.
  • Som hovedregel bør derfor publiseringsindikatoren ikke brukes som et avgjørende beslutningsgrunnlag for ressursfordeling, karriereoppfølging, fordeling av oppgaver, interne ressurser og goder samt i ansettelsessammenhenger.
  • Ren mekanisk bruk av indikatoren frarådes.

Det understrekes at en bibliometrisk analyse ikke kan erstatte en fagfellevurdering, den kan likevel med fordel benyttes som et tilleggselement i et videre beslutningsgrunnlag. Særlig når det gjelder bruk av publikasjonspoeng som indikator, er det mange forbehold, og det må ikke trekkes noen bastante og forenklete konklusjoner om den vitenskapelige kvaliteten.

Ved spørsmål ta kontakt med bibliometrigruppen via bibliometri@uib.no. Mer informasjon om bibliometriske analyser finnes på Universitetsbibliotekets nettside.