Datagrunnlag og indikatorer

Analysene i denne rapporten baserer seg på registrerte data fra CERES (tidligere CRIStin) for tidsrommet 2005 til 2016. Hvis ikke annet er oppgitt gjøres beregningene på rapporterte vitenskapelige publikasjoner som gir uttelling i finansieringsmodellen for universiteter og høgskoler. Hva som klassifiserer en publikasjon til å være vitenskapelig redegjøres ikke nærmere for her, og det henvises i stedet til  Vekt på forskning (Universitets- og høgskolerådet, 2004). CERES leverer data til DBH som utgir de offisielle nasjonale statistikkene. Denne rapporten henter derfor fortrinnsvis tallene fra DBHs hjemmeside. Grunnet ulik stedstilordning kan tallene i DBH og fra CERES avvike fra hverandre (for eksempel for UNI Research). Dette er det blitt ryddet opp i, og i 2016 er publikasjonstallene på institusjonsnivå for første gang helt identiske. For mer detaljerte analyser vedrørende kjønn, alder og stillingskategori, formidling og sampublisering, nedlastes eller bestilles grunnlagsdata fra CERES direkte. For analysene vedrørende åpen publisering benyttes data fra Directory of Open Access Journals (DOAJ).

Det anvendes følgende indikatorer i analysene

 • Publikasjonspoeng: Et vektet uttrykk basert på publikasjonsnivå, publikasjonsform og antall forfatterandeler ((jfr. Det nasjonale publiseringsutvalget UHR, 2016).
  For en publikasjon med tilknytning til mer enn én institusjon beregnes publiseringspoeng slik:kvadrat

  1. Finn totalt antall forfatterandeler (N) i en publikasjon. En forfatterandel er enhver unik kombinasjon av forfatter og institusjon i publikasjonen.
  2. Finn hvor mange forfatterandeler (n) institusjonen har og divider på totalt antall forfatterandeler (N).
  3. Beregn kvadratroten av dette forholdet (Verdien av kvadratroten er institusjonsandelen.)
  4. Multiplisér med poeng for nivå og type.
  5. Multiplisér med 1,3 hvis publikasjonen har tilknytning til utenlandske institusjoner.
 • Publikasjonsandeler: Ved publikasjonsandeler deles publikasjonen på antall forfattere, og om forfatteren har oppført ulike adresser også på antall tilhørigheter. Summen av alle andelene er lik én per publikasjon.
 • Antall distinkte publikasjoner (hele tall).
 • Publikasjonsandeler per nivå av publiseringskanal.
 • Produktivitetsindikatorer: antall publikasjonspoeng per fagårsverk eller førstestilling. Det er førstnevnte som Kunnskapsdepartementet bruker i sin Tilstandsrapport (2017), og ifølge Database for statistikk om DBH omfatter fagårsverk undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger (UFF). Dette kan være både faste og midlertidige stillinger (for eksempel stipendiater). Poeng per førstestilling kan brukes som alternativ produktivitetsindikator. Førstestilling omfatter her professorer, førsteamanuenser, høyskolelektorer, forskere, forskningssjefer og postdoktorer med førstekompetanse.

Siden forfatterne ikke lengre blir likt belønnet for sine bidrag advares det mot å bruke publiseringsindikatoren på individnivå (Det nasjonale publiseringsutvalget 2016).

 

Print Friendly, PDF & Email