Samforfatterskap (2005 – 2015)

Samforfatterskap er en mye benyttet indikator over forskningssamarbeid. Når forskere fra ulike institusjoner sammen skriver publikasjon, er dette et uttrykk for at forskningen har involvert samarbeid. Sammenliknet med andre metoder gir bibliometriske analyser unik og systematisk innsikt i omfanget og strukturen av vitenskapelig samarbeid. I tillegg fanger metoden også opp ikke-formalisert samarbeid som kan være vanskeligere å identifisere.

Som indikator for samarbeid brukes enten antall hele publikasjoner eller publikasjonsandeler. En publikasjon regnes som sampublisert når den har medforfattere fra ulike institusjoner.

figure-3-9
Antall publikasjoner, med minst en utenlandsk medforfatter (internasjonalt-ekstern), med kun nasjonal medforfatterskap (ikke internasjonalt-ekstern) og kun UiB interne (ikke internasjonalt-ikke ekstern) (CRIStin).

For Universitetet i Bergen finner vi at omtrent halvparten av publikasjonene involverer internasjonalt samforfatterskap (blått). Andelen har økt med vel 7 prosent sammenliknet med 2009. Omtrent en fjerdedel utgjør publikasjoner som hverken har en internasjonal eller annen ekstern forfatteradresse. I tillegg til å være eneforfattet kan disse involvere flere forfattere ved Universitetet i Bergen. Resterende fjerdedel er publikasjoner som er rent nasjonale, altså kun samforfattet med andre institusjoner innenfor Norge.

Print Friendly, PDF & Email