Samforfatterskap

Samforfatterskap er en mye benyttet indikator over forskningssamarbeid. Når forskere fra ulike institusjoner sammen skriver en publikasjon, er dette et uttrykk for at forskningen har involvert samarbeid. Sammenliknet med andre metoder gir bibliometriske analyser unik og systematisk innsikt i omfanget og strukturen av vitenskapelig samarbeid. I tillegg fanger metoden også opp ikke-formalisert samarbeid som kan være vanskeligere å identifisere.

Som indikator for samarbeid brukes enten antall hele publikasjoner eller publikasjonsandeler. Hvilken av indikatorene som er brukt er oppgitt i figurene.

figur6
Figur 6: Samforfatterskap. Antall publikasjoner som er internasjonalt samforfattet (blått), rent nasjonalt samforfattet (rødt) og rent UiB internt (sam)forfattet (grønt). CERES.

For Universitetet i Bergen finner vi at omtrent halvparten av publikasjonene involverer internasjonalt samforfatterskap (figur 6, blått). Andelen har økt med over 7 prosent sammenliknet med 2009. Vel en fjerdedel utgjør publikasjoner som involverer kun nasjonalt medforfatterskap (rødt). Resterende snaue fjerdedel involverer publikasjoner som er UiB-internt forfattet (grønt).

Print Friendly, PDF & Email