Samforfatterskap mellom land

I perioden 2009 til 2016 publiserte Universitet i Bergen med 151 forskjellige land, men den store majoriteten av disse landene er små som samarbeidspartnere i så måte.

Figur 7 gir en oversikt over UiBs mest sampubliserende land i 2016. USA er den største samarbeidsnasjonen og bidro med 10,6 % til den totale publiseringsmengden (målt i publikasjonsandeler). Dette tilsvarer 155 (622) av totalt 1454 (3212) publikasjonsandeler. Tall i parentes angir antall publikasjoner. Dernest følger Storbritannia (6,4 %), Tyskland (4,9 %), Sverige (3,9 %), Frankrike (2,7 %) og Nederland (2,7 %).

Figur 7: Internasjonal sampublisering per land ved UiB, 2016 (CERES).

Figur 7: Internasjonal sampublisering per land ved UiB, 2016 (CERES).

Tabell 4 viser utviklingen over en treårsperiode for de mest sampubliserende land. Tabellen gjengir både sum publikasjonsandeler og antall distinkte publikasjoner og er sortert etter fallende publikasjonsandeler for 2014-2016. Vi ser for eksempel at Italia ligger på niende plass målt i sum publikasjonsandeler (77,6 for vist treårsperiode). Hadde tabellen vært sortert etter antall publikasjoner, ville landet havnet på syvende plass (734 publikasjoner for vist treårsperiode). Ulik rangering betyr uvanlig mange medforfattere, noe som gjerne involverer CERN-publikasjoner med hundre eller tusenvis av medforfattere. Eksempelet viser at ulike indikatorer for samarbeid gir ulike resultater, og at antall distinkte publikasjoner kan blåse opp omfanget for et land. Forholdet er også visualisert i Figur 7.

Tabell 4: Internasjonalt samforfatterskap i sum publikasjonsandeler og antall publikasjoner. Kun de mest sampubliserende land er listet (CERES).
Tabell 4: Internasjonalt samforfatterskap i sum publikasjonsandeler og antall publikasjoner. Kun de mest sampubliserende land er listet (CERES).

Generelt vil geografisk avstand, språk og kulturelle barrierer, historie og tradisjoner for forskningssamarbeid gjenspeiles i graden av samarbeid. I tillegg kan forskningspolitiske tiltak og virkemidler ha betydning, f.eks. formelle samarbeidsavtaler, deltakelse i EUs rammeprogram etc.

Tabell 5 gir en oversikt over det internasjonale samarbeidet ved fakultetene. Tallene er oppgitt i publiseringsandeler. På denne måten unngår man, i tillegg til ovenfor nevnte effekt, også dobbeltelling for publikasjoner med flere land- eller fakultetstilhørigheter.  En nøyere oversikt gis i kapitlene for de ulike fakultetene.

Tabell 5: Internasjonalt samforfatterskap i publikasjonsandeler per fakultet, 2011-2016. Kun de mest sampubliserende land er listet (CERES).
Tabell 5: Internasjonalt samforfatterskap i publikasjonsandeler per fakultet, 2011-2016. Kun de mest sampubliserende land er listet (CERES).
Print Friendly, PDF & Email