Samforfatterskap mellom land (2005 – 2015)

figure-3-10Grafiken gir en oversikt over universitetets internasjonale samforfatterskap basert på publikasjonsandeler.

I perioden 2009 – 2015 publiserte Universitet i Bergen med 143 forskjellige land, men den store majoriteten av disse landene er små som samarbeidspartnere, og stod bare for noen få publikasjoner.

Figur under gir en oversikt over UiBs mest samarbeidende land i 2015 basert på sum publikasjonsandeler til landene. USA er den største samarbeidsnasjonen og bidro i 2015 med 10,8 % til den totale publiseringsmengden. Dette tilsvarer 153 av totalt 1413 publikasjonsandeler. Dernest følger Storbritannia med 6,1 %, Tyskland, Sverige, Frankrike, og Danmark kommer deretter.

figure-3-11
Internasjonal sampublisering basert på publikasjonsandeler ved UiB per land, 2015.

 

 

 

 

 

Tabell 1 viser utviklingen over en treårs periode for de mest sampubliserende land. Tabellen gjengir både sum publikasjonsandeler og antall distinkte publikasjoner og er sortert etter fallende publikasjonsandeler. Vi ser for eksempel at Italia ligger på tiende plass målt i sum publikasjonsandeler (68.5), og syvende plass målt i antall publikasjoner (655). Dette betyr at publikasjonene for Italia involverer flere bidragsytere. Samarbeidet med Kina med omtrent lik sum publikasjonsandeler resulterte i tydelig færre publikasjoner (188). Eksempelet viser at en må være varsom med å oppgi antall distinkte publikasjoner. Landets egentlige bidrag kan være tydelig mindre. Publikasjoner med hundrevis av forfattere vil gi et tydelig utslag. Dette kan være tilfellet for noen fag ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Det medisinsk-odontologiske fakultet.

tabell3-4neu
Tabell 1: Internasjonalt samforfatterskap i sum publikasjonsandeler og antall publikasjoner. Kun de mest sampubliserende land er listet (CRIStin).

Generelt vil geografisk avstand, språk og kulturelle barrierer, historie og tradisjoner for forskningssamarbeid gjenspeiles i graden av samarbeid. I tillegg kan forskningspolitiske tiltak og virkemidler ha betydning, f.eks. formelle samarbeidsavtaler, deltakelse i EUs rammeprogram etc.

Tabellen nederst gir en oversikt over det internasjonale samarbeidet ved fakultetene. Tallene er oppgitt i publiseringsandeler. På denne måten unngår man også dobbeltelling for publikasjoner med flere land- eller fakultetstilhørigheter.  En nøyere oversikt gis i kapitlene for de ulike fakultetene.

figure-3-5ny
Tabell 2: Internasjonalt samforfatterskap i publikasjonsandeler per fakultet, 2010-2015. Kun de mest sampubliserende land er listet (CRIStin).
Print Friendly, PDF & Email