Publisering etter stillingstype alder og kjønn

I tillegg til bibliografiske data, registreres i CRIStin også data om stillingskoder, alder og kjønn. Disse brukes for å kartlegge den demografiske fordelingen.

Figur 5 viser tre ulike stillingsgrupper og deres publikasjonsandeler per forfatter i 2016. Vi deler her altså ikke på årsverk eller førstestillinger i et gitt år, slik det er tilfellet for DBHs standardindikator, men vi har summert alle publikasjonsandeler og delt på antall forfattere (kvinner og menn hver for seg). Tallene må altså ikke sammenliknes direkte med tall presentert i forrige kapittel.

figure5
Figur 5: Publikasjonsandeler per kvinne/mann, alder og stillingskategori, 2016, UiB (CERES). Antall personer vises som søyler.

Vi ser at unge mannlige professorer i 40-års-alderen har en noe høyere produktivitet enn sine kvinnelige kolleger. Bildet er omvendt for 60-åringene og likt for 50-åringene. Figuren viser også antall professorer, se søylene. Generelt sett er kvinneandelen lav for stillingsgruppen Professorer. Den er høyest for de yngste og lavest for de eldste, 30 % for 40-åringene, 25 % for 50-åringene og 20 % for 60-åringen.

Fordelingen for førsteamanuensene viser at de unge og eldste kvinnene er mer produktive enn sine mannlige kollegaer. Bildet er omvendt for 40- og 50-åringene. Vi har også vist stillingsgruppen Uten stilling. Her inngår personer som ikke lenger har en ansettelse, men fortsatt publiserer med UiB som tilknytning, typisk postdoktorer og emeriti. Produktiviteten er litt høyere for kvinner, bortsett for 70-åringen.

Print Friendly, PDF & Email