Publisering etter stillingstype alder og kjønn (2005 – 2015)

I tillegg til bibliografiske data, registreres i CRIStin også data om stillingskoder alder og kjønn. Disse kan benyttes for å undersøke hvordan den vitenskapelige publiseringen fordeler seg demografisk.

Figurene under viser tre ulike stillingsgrupper og deres publikasjonsandeler per forfatter for 2015. Vi deler her altså ikke på årsverk eller førstestillinger i et gitt år, slik det er tilfellet for DBHs standardindikator, men på forfatterne som er oppgitt på publikasjonen. Tallene her kan dermed ikke direkte sammenliknes med tall vist under vitenskapelig publisering. Figuren viser videre produktivitetsforskjellen mellom kvinner og menn fordelt i ulike aldersgrupper.

Vi ser at unge mannlige professorer har en noe høyere produktivitet enn kvinnelige professorer i 2015 ved UiB. Bilde er omvendt for aldersgruppen over 60 år. Figuren viser også antall professorer, se søylene. Kvinneandelen er lav for professorene.

Fordelingen for førsteamanuensene er omvendt. Her er det unge kvinner som produserer mest, mens fordelingen blir lik etter 45 årsalderen. Vi har også tatt med forfattere uten stilling. Her inngår personer som ikke lenger har en ansettelse, men fortsatt publiserer flittig for UiB, typisk postdoktorer og emeriti. Produktiviteten er omtrent lik for begge kjønn. Større avvik for de eldste aldersgruppene må sees bort fra siden populasjonen er for liten til å være representativ.

Antall personer og publikasjonsandeler per forfatter og stillingskategori, 2015 (CRIStin).
Antall personer og publikasjonsandeler per forfatter og stillingskategori, 2015 (CRIStin).
Print Friendly, PDF & Email