Open access publisering ved UiB (2005 – 2015)

De senere år har det vært et økende fokus på åpent tilgjengelig publisering. Stortingsmelding 18 (Lange linjer) har dette som et tema, og beskriver mulige virkemidler for å oppnå en bred tilgjengeliggjøring. Prinsipielt mener regjeringen at all forskning som er helt eller delvis offentlig finansiert, skal være åpent tilgjengelig.  Forskningsrådet krever åpen tilgang til alle vitenskapelige artikler som er resultat av forskning som helt eller delvis er finansiert av Forskningsrådet.  Det samme gjelder Horizon 2020: “(…) each beneficiary must ensure open access to all peer-reviewed scientific publications relating to its results.”

Også ved UiB har man tilrettelagt for at publikasjoner gjøres tilgjengelig utenom bibliotekets eksklusive abonnementstjenester. Det er blitt implementert et institusjonelt fulltekstarkiv (BORA) og opprettet en budsjettpost der UiBs forskere kan søke om støtte til åpen publisering.

Som figuren under viser har andel OA-artikler økt fra 4 % i 2005 til 18 % i 2015. I 2015 ble totalt 478 artikler publisert i rene OA-tidsskrifter, derav 38 på nivå 2.

Antall og andel artikler ved UiB publisert i rene OA-tidsskrifter, etter nivå 2005-2015 (CRIStin). Tidsskrifter med OA-status per 17. mai 2016 har tilbakevirkende kraft også på de årgangene fra før tidsskriftet ble åpent tilgjengelig.
Figur 1: Antall og andel artikler ved UiB publisert i rene OA-tidsskrifter,
etter nivå 2005-2015 (CRIStin). Tidsskrifter med OA-status per 17. mai 2016 har tilbakevirkende kraft også på de årgangene fra før tidsskriftet ble åpent tilgjengelig.

 

Analysen baserer seg på rapporterte artikler i CRIStin som så kobles til listen over rene OA-tidsskrifter i Directory of Open Access Journals (DOAJ).

OA1
Figur 2: OA-publisering etter fakultet. Antall og andel publikasjoner i rene OA-tidsskrifter 2005-2015, (DOAJ, CRIStin)

Figur 2 viser en fakultetsvis fordeling av OA-publikasjoner for tidsrommet 2005 til 2015. Det er store forskjeller mellom fakultetene. Det medisinsk-odontologiske fakultet ligger klart på OA-toppen, noe som reflekterer fagets behov og bevissthet rundt problematikken.

Ren OA-publisering har en tydelig stigende trend på tvers av alle fakultetene ved UiB. Andelen er som sagt høyest innen helsefag (rundt 26 % i 2015), men også humaniora har økt sin andel betraktelig, og ligger i 2015 over 14 % og dermed på linje med de matematisk-naturvitenskapelige fag.

Avslutningsvis opplyses det om status for universitetets budsjettpost for åpen publisering som ble opprettet i løpet av 2013. Posten blir forvaltet av Universitetsbiblioteket.  I 2015 har 325 publikasjoner fått støtte. Tallene inkluderer alle typer publikasjoner: artikler som ble publisert i rene Open Access tidsskrifter, artikler som ble publisert i hybridtidsskrifter og bøker.  Figur 3 viser innvilgete søknader ved fakultetene i 2015. Det Medisinsk-odontologiske fakultet har i løpet av 2015 fått dekket 166 publiseringsavgifter og er dermed det fakultetet som står for over 50 % av innvilgete søknader totalt ved UiB. Kostnadsfordelingen er ikke vist, men kan se annerledes ut.

oa_all
Figur 3 : OA-publiseringsstøtte etter fakultet. A: Antall publikasjoner som fikk dekket forfatteravgiften i 2015. B: Relativt fordeling.

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email