Faginndeling av organisatoriske enheter

Under vises det dokumentasjon på faginndelingen av organisatoriske enheter, som danner grunnlag for analysene på Sammenlikning av fagområder i Norge.

Fagkategoriene er valgt med tanke på organisatorisk struktur på UiB. Målet er å fasilitere sammenlikning av fakulteter og institutt som ikke har en tilsvarende faglig enhet på samme organisatorisk nivå ved de andre BOTT universitetene.

Kategoriene er valgt ut fra enhetens navn, fakultetstilhørighet, og ved tvil, ut fra hovedvekten for publisering  innen NPI fagfelt. I de få tilfellene hvor en enhet ikke kan entydig tilordnes, er den satt i egen kategori («Tverrfaglig»).

Så langt som mulig er klassifiseringen av enheter holdt konstant, men Cristin DUCT og DBH kan ha spesifisert ulik antall nivåer i organisasjonshierakiet. Mens det i DBH spesifiseres ned til instituttnivå, kan det i Cristin DUCT spesifiseres ned til faggruppenivå, altså ett nivå under. Dette skjer unntaksvis, men tallene kan av den grunn sprike noe mellom de to kildene.

Hvis du har innspill eller tilbakemelding om dette arbeidet, ta gjerne kontakt med oss via bibliometri@uib.no.