Vitenskapelig publisering ved Det juridiske fakultet (2005 – 2015)

Tabell 1 gir en oversikt over hovedindikatorer for publisering ved Det juridiske fakultet. I 2015 hadde fakultetet 115 publikasjonspoeng. Antall publikasjonspoeng basert på den gamle beregningsmodell vises i figur 1 og er lik 111. Mens de andre fakultetene opplevde en markant økning i poeng grunnet ny modell, er ikke dette tilfellet for Det juridiske fakultet. Dette skyldes lite (internasjonalt) samarbeid om publisering.
Målt i publikasjonspoeng per fagårsverk (UFF) er den lik 1,4 poeng per år i 2015. DBH har ikke publisert tall basert på den gamle modellen for 2015, slik at det ikke er mulig å sammenlikne produktiviteten med fjoråret direkte.

Omfang av publisering på nivå 2 er gått noe ned sammenliknet med i fjor, det utgjør 18 % i 2015, og er 7 % mindre enn gjennomsnittet ved UiB.

Hovedindikatorer for publisering ved Det juridiske fakultet, 2005-2015 (DBH).
Tabell 1: Hovedindikatorer for publisering ved Det juridiske fakultet, 2005-2015 (DBH).

I tillegg til publikasjonspoeng viser figur 9.1 også antall distinkte publikasjoner og sum publikasjonsandeler over tid. Grafene følger stort sett samme forløp. Verdien for alle indikatorene falt litt fra 2014 til 2015.

jur2
Figur 1: Antall publikasjoner, med minst en utenlandsk medforfatter (internasjonalt-ekstern), med kun nasjonal medforfatterskap (ikke internasjonalt-ekstern) og kun UiB interne (ikke internasjonalt-ikke ekstern). Det juridiske fakultet, 2005 til 2015 (CRIStin, tallene i CRIStin avviker ikke fra de offisielle tallene i DBH, sjekket for 2015.)

Tabell 9.2 viser en sammenligning med de tilsvarende fakultetene ved UiO og UiT i 2015. Som det framgår er UiO klart størst målt i publikasjonspoeng, nesten det tredoble av UiB. Produktiviteten målt i sum publikasjonspoeng per fagårsverk er ved UiB lik 1,4 og ligger dermed mellom UiO og UiT. Når det gjelder publisering på nivå 2 ligger UiB med en andel på 18 % klart lavest.

Publiseringstall for de juridiske fakulteter ved UiB, UiO og UiT for 2015 (DBH).
Tabell 2: Publiseringstall for de juridiske fakulteter ved UiB, UiO og UiT for 2015 (DBH).

Etter at publisering i antologier lå høyest de to foregående år falt andelen igjen og ligger nå på samme nivå som publisering i tidsskriftartikler, figur 9.2. Av totalt 93 publikasjoner var 46 artikler i antologier. Det utgis i gjennomsnitt 5 bøker per år. I 2015 utgjør artikler i tidsskrifter 45 % (36 % i fjor), artikler i antologier 49 % og bøker snaue 5 % av all publiseringer ved Det juridiske fakultet.

Antall publikasjoner etter publikasjonsform ved Det juridiske fakultet, 2005 til 2015 (CRIStin).
Figur 2: Antall publikasjoner etter publikasjonsform ved Det juridiske fakultet, 2005 til 2015 (CRIStin).

Til slutt oppsummeres samforfatterskap ved Det juridiske fakultet. En publikasjon regnes som samforfattet når den har medforfattere fra ulike institusjoner. Som indikator for sampublisering brukes enten antall hele publikasjoner eller publikasjonsandeler. Ved publikasjonsandeler deles publikasjonen på antall forfattere, og om forfatteren har oppført ulike adresser også på antall adresser. Summen av alle andelene er lik én per publikasjon.

Mens omtrent halvparten av publikasjonene for hele Universitetet i Bergen involverer internasjonalt samforfatterskap (figur 3. 6, blått) er andelen for Det juridiske fakultet 10 % i 2015 (figur 9.3, blått). 88 % av publikasjonene har hverken en utenlandsk eller annen innenlands forfatteradresse (grønt). I tillegg til å være eneforfattet kan sistnevnte likevel involvere flere forfattere ved Universitetet i Bergen. Resterende 2 % er publikasjoner som er rent nasjonale, altså samforfattet med en eller flere institusjoner innenfor Norge. Har en forsker en dobbeltilhørighet for eksempel Universitetet i Bergen og Chr. Michelsen institute, så teller publikasjonen som nasjonal, og ikke intern, også når den er eneforfattet.

jur5
Figur 3: Antall publikasjoner, med minst en utenlandsk medforfatter (internasjonalt-ekstern), med kun nasjonal medforfatterskap (ikke internasjonalt-ekstern) og kun UiB interne (ikke internasjonalt-ikke ekstern). Det juridiske fakultet, 2009 til 2015 (CRIStin).
Print Friendly, PDF & Email