FNs Bærekraftsmål (SDGs)

FNs 2030 Agenda setter bærekraftig utvikling i fokus, med 17 mål for en bedre verden. Mer om UiBs initiativ kan leses på SDG Bergen.

Bibliometrigruppen har kartlagt publikasjoner som bidrar til seks av bærekraftsmålene: SDG 1 (Utrydde fattigdom), SDG 2 (Utrydde sult), SDG 3 (God helse), SDG 7 (Ren energi for alle), SDG 13 (Stopp klimaendringene) og SDG 14 (Liv under vann). Samarbeid i forskning, vist som samforfatterskap på publikasjoner, kan også si noe om SDG 17 (Samarbeid for å nå målene).

Hvilken forskning «bidrar» til bærekraftsmålene er et komplekst spørsmål, siden både relevans og målene selv kan tolkes på flere måter. Resultatene under gjenspeiler vår tolkning og metodisk tilnærming; se gjerne «Metoder» for en mer detaljert beskrivelse.

  1. SDG-relaterte publikasjoner ved UiB
  2. Samforfatterskap ved UiB
  3. Metode

a1. SDG-relaterte publikasjoner ved UiB

I figure 5.1 ser vi at SDG-relaterte publikasjoner fra UiB/Haukeland utgjør mellom 5-24 % av Norges SDG-relaterte publikasjoner, lavest for SDG 7 og høyest for SDG 3. Institusjonens relative, globale bidrag vises i figurens nedre del. For 5 av de 6 undersøkte SDGene publiserer UiB over verdensgjennomsnitt, kun SDG 7 ligger under.

Figur 5.2 viser utviklingen over tid relativ til UiB-total.

a


2. Samforfatterskap ved UiB

Figur 5.3 viser det bilaterale samarbeid for hvert av de 6 bærekraftsmålene. I figur 5.4 presenteres samarbeidet med Least-developed countries (LDCs) og Small island developing states (SIDS). Disse er det spesielt lagt vekt på i 2030-agendaen og bærekraftsammenheng. I analysen telles hele publikasjoner, ikke publikasjonsandeler, slik at forskningsfelt med hyppig publisering, men også uforholdsmessig mange medforfattere, kommer høyt opp på listen (for eksempel partikkelfysikk og samforfatterskap med Cuba).


3. Metode

Vi har kartlagt publikasjonene innen bærekraftsmålene ved å søke på ord i tittel, emneord og abstrakt til artikler. Våre komplekse søkeuttrykk er tett knyttet til FNs definisjon av «targets and indicators» og inneholder som regel uttrykk som indikerer en handling, for eksempel minimize, end eller improve.

Styrken i denne analysen er at den kartlegger den forskningen som gir et direkte bidrag innen svært snevert definerte områder, noen ganger for spesifikke målgrupper (for eksempel hvordan marine ressurser kan bidra til bærekraftig utvikling i LEDCs og SIDS, 14.7). Den inkluderer ikke institusjonens strategiske satsningsområder som sådan, men tangerer disse. Omfang av publikasjoner som kan tilordnes bærekraftsmålene direkte, vil derfor være få, noe som imidlertid gjelder alle institusjoner i UH-sektoren.

Analysen skal altså ikke omfatte indirekte bidrag, for eksempel taksonomi eller annen forskning som gir grunnleggende innsikt.

Bøker, bokkapitler og norskspråklige artikler er holdt utenfor. Kun artikler indeksert i Web of Science Core Collection (Clarivate Analytics) inngår i datagrunnlaget.  Videre er Haukeland universitetssykehus inkludert i tallene for UiB (ved institusjonssøk i Web of Science inkluderes automatisk Haukeland i UiB).

Cristin, som alternativ datakilde, er dessverre ikke egnet for denne type tilnærming, siden sammendrag og emneord ikke indekseres av tjenesten, noe som er nødvendig når et slikt spesifikt emne (som SDGene) skal kartlegges.

Tilnærmingen er beskrevet ytterligere i Armitage, Lorenz & Mikki (2020) Mapping scholarly publications related to the Sustainable Development Goals: Do independent bibliometric approaches get the same results? Quantitative Science Studies 1(3): 1092-1108. doi: 10.1162/qss_a_00071. For mer informasjon om metoden, kontakt bibliometri@uib.no.