Samforfatterskap – oversikt

På denne siden vises nasjonalt og internasjonalt samforfatterskap ved UiB. For samarbeidende institusjoner, se Samforfatterskap – nasjonalt eller Samforfatterskap – internasjonalt.

  1. UiB og BOTT
  2. Fakulteter og institutt ved UiB
  3. Publikasjonsform og kanalnivå

I BOTT-sammenheng er det UiB som publiserer hyppigst internasjonalt, det vil si sammen med minst en forfatter tilknyttet en utenlandsk institusjon (60% i 2019, figur 2.1). Ved alle de fire universitetene har antall og andel publikasjoner med internasjonalt samforfatterskap økt over tid, mens antall publikasjoner med kun nasjonalt eller internt forfatterskap har holdt seg nokså konstant totalt sett. Økningen i internasjonalt samforfatterskap medforklarer noe av økningen vi ser i antall publikasjoner og publikasjonspoeng (Publisering – UH-sektoren). En internasjonal orientering involverer et større nettverk og utløser gjerne flere publikasjoner, samt at internasjonal publikasjoner gir 30% høyere uttelling (publikasjonspoeng).

a


Ved UiB har internasjonalt samforfatterskap økt særlig ved SV og UM (2010-2019), men også ved HUM og MED er denne trenden tydelig (figur 2.2). Generelt ser vi at MN, MED og PS har flest publikasjoner i kategoriene Internasjonalt eller Kun nasjonalt, mens HUM, SV og JUR har flest publikasjoner i kategorien Kun internt. Likevel er trenden ved SV i ferd med å snu; i 2018 og 2019 er det registrert flere internasjonale enn rene interne publikasjoner. Samforfatterskap ved enkelte institutt/enheter kan ses i figur 2.3.

a


Når vi ser på publikasjonsform, er det tydelig at artikler er den formen med størst andel internasjonalt samforfatterskap, mens de fleste monografier og antologi-artikler involverer kun interne medforfattere (figur 2.4). Blant nivå 2 publikasjoner involverer 63,3 % internasjonalt samforfatterskap og 20,1 % kun internt forfatterskap. På nivå 1 finner vi en større andel rent nasjonalt samforfattede publikasjoner enn på nivå 2 (figur 2.5).