Samforfatterskap – oversikt

I BOTT-sammenheng publiserer UiB hyppigst internasjonalt, det vil si sammen med minst en forfatter tilknyttet utenlandsk institusjon (59 %, figur 8.1). På alle de fire universitetene har antall og andel publikasjoner med internasjonalt samforfatterskap økt over tid, mens antall publikasjoner med kun nasjonalt eller internt forfatterskap har holdt seg nokså konstant totalt sett, eller gått ned relativt sett (spesielt Kun internt). Økningen i internasjonalt samforfatterskap er med å forklare noe av trendene vi ser i antall publikasjoner og publikasjonspoeng (publikasjonspoeng ved BOTT universitetene). En internasjonal orientering involverer et større nettverk og utløser gjerne flere publikasjoner, samt at internasjonal publikasjoner gir 30% høyere uttelling (publikasjonspoeng).

Ved UiB har internasjonalt samforfatterskap økt mest ved MED i løpet av perioden (2010-2018), men det har imidlertid gått ned i 2018 (figur 8.2). Generelt ser vi at MN, MED og PS har flest publikasjoner i kategorien Internasjonalt eller Kun nasjonalt, mens HUM, SV og JUR har flest publikasjoner i kategorien Kun internt. Dog er trenden ved SV i ferd med å snu; i 2018 er det registrert flere interasjonalt samskrevne publikasjoner enn kun internt samskrevne publikasjoner. Ved alle fakulteter/avdelinger unntatt MED var det en økning i internasjonalt samskrevne publikasjoner i 2018 sammenlignet med 2017. Ved MED viste to institutt en nedgang i internasjonalt samskrevne publikasjoner i 2018, og to viste en betydelig økning (Klinisk institutt 1 og 2; figur 8.3). Følgende institutt og avdelinger viser en kraftig økning i internasjonalt samskrevne publikasjoner i de siste årene: Geofysisk institutt, Inst. for geovitenskap, Inst. for informatikk (MN), Inst. for geografi, Inst. for informasjons og medievitenskap, Inst. for sammenliknende politikk (SV), Inst. for biologisk og medisinsk psykologi, Inst. for klinisk psykologi, Inst. for sammfunnspsykologi (PS), og Avdeling for naturhistorie (UM).

Når vi ser på publikasjonsform, er det tydelig at artikler er formen som har størst andel internasjonalt samforfatterskap, mens de fleste monografier og antologi-artikler involverer kun interne medforfattere (figur 8.4). Blant nivå 2 publikasjoner involverer 61,5 % internasjonalt samforfatterskap og 21,5 % kun internt forfatterskap. På nivå 1 finner vi en større andel rent nasjonalt og internt samforfattede publikasjoner enn på nivå 2 (figur 8.5).