Samforfatterskap – nasjonalt

  1. UH-sektoren
  2. Alle sektorer

Innenfor UH-sektoren (figur 2.6) publiserer UiB mest med UiO, etterfulgt av Høgskulen på Vestlandet (henholdsvis 13,6 % og 5 % av UiBs publikasjoner 2015-2019). UiB er også den største samarbeidspartneren for UiO, med 7,2 % av publikasjonene samskrevet med UiB. UiB er den tredje største sampubliseringspartneren for NTNU og UiT. Andre UH-institusjoner som har en relativt stor andel publisering med UiB er Høgskulen på Vestlandet (24,5 %), Universitetet i Sørøst-Norge (8,5 %) og Universitet i Stavanger (5,7 %, 2015-2019) – av disse er UiB den største samarbeidspartneren for HVL og UiS. Generelt ser vi at geografisk nærhet gir økt sampublisering.

a


Utenom UH-sektoren i Norge, ser vi at UiB publiserer mest med Helse Bergen, etterfulgt av UiO og NORCE (figur 2.7). Ser vi bort fra UH-institusjonene, dominerer helsesinstitusjonene i samarbeidet (for eks. Helse Bergen, Oslo Universitetssykehus, Helse Stavanger, Folkehelseinstituttet). Havforskningsinstituttet kommer også høyt opp som publiseringspartner. I figur 2.8 kan man utforske nasjonalt samarbeid innenfor hvert fakultet.

Merk at graden av samarbeid er her målt gjennom antall (hele) publikasjoner som UiB har med institusjoner i Norge. For fag der det er vanlig med «multiforfatterskap», og tilsvarende hyppig publisering, vil publikasjonstallene kunne fremstå som misvisende, siden den egentlige samarbeidsgraden (da målt i publikasjonsandeler) vil være betraktelig lavere. Dette gjelder for eksempel kjernefysikk, der publikasjoner kan ha over tusen medforfattere. Vi har derfor lagt til muligheten til å filtrere ut publikasjoner med flere enn 10 samarbeidsinstitusjoner («Institusjoner per publikasjon«). Vi gjør oppmerksom på at Cristin ikke garanterer fullstendig forfatterinformasjon for publikasjoner med flere enn 50 forfattere.