Samforfatterskap – nasjonalt

Innenfor UH-sektoren (figur 8.6) publiserer UiB mest med UiO, etterfulgt av Høgskulen på Vestlandet (henholdsvis 12,8 % og 4,5 % publikasjoner 2011-2018). UiB er den største samarbeidspartneren for UiO også, med 6,9 % av UiOs publikasjoner samskrevet med UiB. UiB er på tredje plass i forhold til sampublisering med NTNU og UiT. Andre UH-institusjoner som har en relativt stor andel publisering med UiB er Høgskulen på Vestlandet (27,2 %), Universitetet i Sørøst-Norge (6,5 %), Universitetet i Stavanger (5,1 %), og Norges Handelshøyskole (4,7 %). Generelt ser vi at geografisk nærhet gir økt sampublisering.

Nasjonalt ser vi at UiB publiserer mest med Helse Bergen, etterfulgt av UiO og NORCE (figur 8.7). Ser vi bort fra UH-institusjonene, dominerer helsesinstitusjonene samarbeidet (Helse Bergen, Oslo Universitetssykehus, Folkehelseinstituttet, Helse Stavanger, St. Olavs Hospital, Private ideelle i Helse Vest, og Helse Fonna). Havforskningsinstiuttet kommer også høyt opp på listen som publiseringspartner. I figur 8.8 kan man utforske nasjonalt samarbeid innenfor hvert fakultet.

Graden av samarbeid er her målt gjennom antall (hele) publikasjoner som UiB har med land/institusjoner i Norge. For fag der det er vanlig med «multiforfatterskap» og tilvarende hyppig publisering vil publikasjonstallene for disse fagene kunne fremstå som misvisende for den egentlige samarbeidsgraden (da målt i publikasjonsandeler). Dette gjelder for eksempel kjernefysikk, der publikasjoner kan ha over tusen medforfattere. Vi har derfor lagt til muligheten til å filtrere ut publikasjoner med flere enn 10 samarbeidsinstitusjoner i figurene under. Vi gjør oppmerksom på at Cristin ikke garanterer fullstendig forfatterinformasjon for publikasjoner med flere enn 50 forfattere.