Samforfatterskap – internasjonalt

UiB sampubliserer mest med land i Nord-Amerika og Europa, og minst med land i Afrika og Sør-Amerika (figur 8.9). Dette mønsteret er ganske konsistent over tid (2011-2018). Landet med høyest antall sampubliseringer med UiB er USA, etterfulgt av Storbritannia, Tyskland, Frankrike og Sverige (2011-2018; figur 8.10). Graden av samarbeid er her målt gjennom antall (hele) publikasjoner som UiB har med land/institusjoner utenfor Norge. For fag der det er vanlig med «multiforfatterskap» og tilvarende hyppig publisering vil publikasjonstallene for disse fagene kunne fremstå som misvisende for den egentlige samarbeidsgraden (da målt i publikasjonsandeler). Dette gjelder for eksempel kjernefysikk, der publikasjoner kan ha over tusen medforfattere. Vi har derfor lagt til muligheten for å filtrere ut publikasjoner med flere enn 10 samarbeidsinstitusjoner i figurene under. Vi gjør oppmerksom på at Cristin ikke garanterer fullstendig forfatterinformasjon for publikasjoner med flere enn 50 forfattere.

Dominans av land varierer fra fakultet til fakultet, og vil være preget av enkelte institusjoners tette bånd til fakultetet (figur 8.10, klikk på landnavn). For eksempel, ved HUM ser vi at Frankrike, Storbritannia og Sør-Afrika kommer høyest opp som samarbeidsland. Vi ser videre at publisering med forfattere fra Storbritannia er spredt over flere av landets institusjoner, mens nesten alle publikasjoner med Sør-Afrika kommer fra University of the Witwatersrand og University of Cape Town. For Frankrike er samarbeidet størst med Université de Bordeaux, Le Centre national de la recherche scientifique og Université Montepellier.

Tallene for enkelte institutt/enheter kan utforskes i figur 8.11.

Figur 8.10

Figur 8.11