Publisering – fakulteter ved UiB

På fakultetsnivå ser vi at MN står for den største andelen poeng i 2019, etterfulgt av MED, HUM og SV (figur 1.4). Sammenlignet med 2018 har antall poeng økt hos PS, JUR og MED. MN, UM, HUM og SV viser størst nedgang i poeng, men det er innenfor variasjoner vi har sett før. Antall publikasjonspoeng gjenspeiler ellers stort sett fakultetenes størrelse.

Sammenlignet med 2018 har antall publikasjoner økt med >20 % på JUR og PS (tabell 1.3). Ved disse to har også publikasjonsandeler økt betydelig. På UM, SV og HUM har både antall publikasjoner og publikasjonsandeler falt betydelig.


Produktiviteten (målt i publikasjonspoeng per fagårsverk/førstestillinger) har økt videre for JUR og PS (Fig. 1.5). På MN og UM har produktiviteten gått ned, og er tilbake til et nivå vi kunne se tidligere.
Publikasjonspoeng per fagårsverk er en veletablert produktivitetsindikator som Kunnskapsdepartementet bruker i sin årlig Tilstandsrapport. I fagårsverk (UFF-årsverk) inngår det stillinger knyttet til undervisning, forskning og formidling. Siden fordeling av disse type stillinger er ulik ved fakultetene, samt at stillingene kan ha ulikt omfang av forskningstid som igjen reflekteres i omfang vitenskapelig publisering, er denne indikatoren omdiskutert. Vi viser derfor alternativt publikasjonspoeng per førstestillinger, selv om sistnevnte følger samme mønster som førstnevnte. Begge produktivitetsindikatorene beregnes ut fra totalt oppnådde publikasjonspoeng ved enheten.