Publikasjonspoeng – fakulteter ved UiB

På fakultetsnivå ser vi at MN står for den største andelen poeng i 2018, etterfulgt av MED, HUM og SV (figur 2.1). MN har styrket sin posisjon betraktelig siden 2015 både i forhold til publikasjonspoeng, publikasjonsandeler og hele publikasjoner. Sammenlignet med 2017 har antall poeng økt hos HUM, MN, SV, PS og UM. Særlig viser MN og PS en markant økning (>18 %, tabell 2.1), mens MED og JUR viser størst nedgang i poeng (figur 2.1). Antall publikasjonspoeng gjenspeiler ellers storsett fakultetenes størrelse.

Sammenlignet med 2017 har antall publikasjoner økt med >10 % hos MN, SV, PS og UM (tabell 2.1). En vedvarende økning for publikasjoner ser vi ved MN, MED, SV, JUR og UM (figur 2.1). Derimot har publikasjonsandeler holdt seg ganske stabile ved de fleste fakultetene (unntatt en økning ved SV). Økningen i antall publikasjoner og poeng samtidig som publikasjonsandeler er konstant skyldes enten a) økt samforfatterskap (særlig internasjonalt ang. poeng), b) økt nivå 2 publisering. Ved MED var det en nedgang i poeng og antall publikasjoner i 2018 selv om publikasjonsandeler har økt. Dette skyldes en kombinasjon av mindre nivå 2 publisering (for 3 av instituttene) og mindre internasjonalt publisering (for 2 av instituttene).

Produktiviteten (målt i publikasjonspoeng per fagårsverk/førstestillinger) har økt for alle fakultetene unntagen HUM og MED (Fig. 2.3). Økningen var spesielt markant ved MN. Publikasjonspoeng per fagårsverk er en veletablert produktivitetsindikator som Kunnskapsdepartementet bruker i sin årlig Tilstandsrapport. I fagårsverk (UFF-årsverk) inngår det stillinger knyttet til undervisning, forskning og formidling. Siden fordeling av disse type stillinger er ulik ved fakultetene, samt at stillingene kan ha ulikt omfang av forskningstid som igjen reflekteres i omfang vitenskapelig publisering, er denne indikatoren omdiskutert. Vi viser derfor alternativt publikasjonspoeng per førstestillinger, selv om sistnevnte følger samme mønster som førstnevnte. Begge produktivitetsindikatorene beregnes ut fra totalt oppnådde publikasjonspoeng ved enheten.


Fig. 2.3