Kjønn og Alder – publisering

Blant vitenskapelige forfattere ser vi en gradvis økning blant kvinner i vitenskapelige stillinger (figur 7.1). Kvinneandelen varierer mye fra fakultet til fakultet (figur 7.2). Den er høyest ved PS (54% i 2018) og lavest ved MN (30% i 2018).

Produktiviteten, som her er målt som publikasjonsandeler per forfatter, viser at menn totalt sett er mer produktive enn kvinner, og at det kvinnelige potensialet ikke enda virker å være fullt utnyttet. Dette bildet endrer seg imidlertid når omsorgstrykket avtar og konkurransevilkår ellers utlignes. Som vist i figur 7.3 forbigår eldre kvinner i toppstillinger sine mannlige kollegaer (data for 2015-2018).