Innføring i publiseringstatistikk

Målet med denne siden er å synliggjøre universitetets publiseringsaktivitet over tid og i sammenligning med norske breddeuniversitet. Bibliometriske mål anvendes gjerne som resultatindikatorer og er et uttrykk for den forskningen som blir formidlet gjennom vitenskapelig publisering. Analysene som presenteres blir i det perspektivet nyttige som evaluerings- og styringsverktøy.

I rapporten presenteres hovedsakelig resultater basert på den norske publiseringsindikatoren og dens nåværende modell for beregning av publikasjonspoeng. Basert på en evaluering av Dansk Center for Forskningsanalyse (2014) har modellen nylig blitt justert. I følge Det nasjonale publiseringsutvalget gir den nye modellen:

  •  En mer fagnøytral publiseringsindikator
  •  Økt stimulans til samarbeid om vitenskapelig publisering mellom institusjoner og land
  •  En fortsatt motvirkning av et mulig ønske om å føre opp flere forfattere enn rimelig i publikasjonen
  • Større vanskeligheter enn før med å bruke indikatoren på individnivå

Det understrekes at en bibliometrisk analyse ikke kan erstatte en fagfellevurdering, men belyser publiseringsmønstre basert på faktiske tall. Særlig når det gjelder bruk av publikasjonspoeng som indikator er det mange forbehold, og det må ikke trekkes noen bastante konklusjoner om den vitenskapelige kvaliteten ved de ulike enhetene basert på publikasjonspoeng.

En utdypende beskrivelse av den norske modellen kan leses i Vekt på forskning (Universitets- og høgskolerådet 2004) og i Om endringen og bruken av publiseringspoeng (i notatet fra Det nasjonale publiseringsutvalget 2016).