Åpen publisering

Allerede i 2017 lanserte regjeringen nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler.

Også NFR som ett av 13 europeiske og nasjonale forskningsråd sluttet seg til Plan S, der det kreves full og umiddelbar åpen tilgang til alle offentlig finansierte vitenskapelige artikler. Kravene vil gjelde fra Forskningsrådets utlysninger i 2021. (Endelig plan S, status 31. 05.2019).

Figur 4.1. viser 4 kategorier for åpen tilgang, gull, hybrid, grønn og i tillegg bronse – kategorier basert på tjenesten unpaywall.

GULL: artikler publisert i et åpent tidsskrift (her alle åpne tidsskrifter, ikke bare de som er registrert i DOAJ)
HYBRID: artikler publisert i et lukket abonnementstidsskrift, men kjøpt fri.
GRØNN: artikler publisert i et lukket abonnementstidsskrift, men arkivert i et åpent tilgjengelig vitenarkiv.
BRONSE: artikler publisert i et lukket abonnementstidsskrift og tilgjengelig på utgivers nettside men uten en åpen lisens (Creative Commons).
LUKKET: Alle andre artikler.

En og samme artikkel er tilordnet kun én kategori selvom den kan være både  gull og grønn, hybrid og grønn eller bronse og grønn. Gull/hybrid/bronse trumfer her grønn. Siden en åpen lisens mangler, kan artikler i kategorien bronse ikke lastes opp i et vitenarkiv. Ifølge nasjonale retningslinjer kan de heller ikke klassifiseres som åpen. Kategorien «ukjent» omfatter alle artikler som ikke har DOI og kan derfor ikke søkes opp i unpaywall.

Figur 4.1. viser antall og andel åpent tilgjengelige artikler ved UiB totalt og 4.2. fakultetene hver for seg. Antall åpne artikler øker kontinuerlig ved UiB. I 2019 har 51% av alle artikler en åpen lisens og i tillegg er 8% arkivert i et åpent tilgjengelig vitenarkiv.  Økningen er mest tydelig i kategorien ‘hybrid’ som kan forklares med at UiB har inngått avtaler om åpen publisering med flere akademiske forlag. Siden én og samme artikkel tilordnes kun én kategori, spiser hybrid her fra både bronse og grønn.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Sars-senteret og Det medisinske fakultet har i 2019 størst andel artikler publisert som er åpent tilgjengelige med over 65 %.