Åpen publisering

Allerede i 2017 lanserte regjeringen nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler.

Nå har NFR som ett av 13 europeiske og nasjonale forskningsråd sluttet seg til Plan S, der det kreves full og umiddelbar åpen tilgang til alle offentlig finansierte vitenskapelige artikler. Kravene vil gjelde fra Forskningsrådets utlysninger i 2021. (Endelig plan S, status 31. 05.2019).

Uavhengig av Plan S finnes det per dags dato 3 hovedkategorier for åpen tilgang:

GULL: artikler publisert i et åpent tidsskrift
HYBRID: artikler publisert i et lukket abonnentstidsskrift, men kjøpt fri
GRØNN: artikler publisert i et lukket abonnentstidsskrift, men arkivert i et åpent tilgjengelig vitenarkiv.
(Obs: GRØNN her må ikke forveksles med GRØNN-deponert i Cristin).

For å kunne kategorisere artikler publisert ved UiB kryssjekket vi Cristin med DOAJ (for informasjon om rene Open Access tidsskrifter, GULL), unpaywall (for informasjon om Open Access-status på enkeltartikler, HYBRID/GRØNN ) og BORA (for egenarkiverte artikler, GRØNN, som ikke er fanget opp av Unpaywall).

Figur 10.1 viser antall og andel åpent tilgjengelige artikler ved UiB totalt og ved fakultetene hver for seg. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Det medisinske fakultet og Det psykologiske fakultetet har størst andel artikler publisert i 2018 som er åpent tilgjengelige. Andelene er imidlertid under 50 %. For UiB totalt er andelen 45 %. Hvis vi bare ser på gull og hybrid, dvs. de kategoriene som alltid gir umiddelbar lesetilgang, går andelen ned til 41 %, og hvis vi tar med det som er tilgjengelig uten lisens (ifølge Unpaywall) går andelen opp til 54 %.

Artikler uten lisens er hovedsakelig artikler der utgiver, ut fra egen vurdering, har gitt (midlertidig) lesetilgang. Siden lisens mangler, kan artiklene ikke lastes opp i et vitenarkiv. Ifølge nasjonale retningslinjer kan den heller ikke klassifiseres som åpen.

Figur 10.2 viser antall og andel åpent tilgjengelige artikler ved de enkelte instituttene. Det er Institutt for fysikk og teknologi ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet som har størst andel artikler publisert i 2018 som er åpent tilgjengelige gjennom en eller annen form for åpen tilgang med 68 %.